Behandlingsprocessen

Genom en systematiserad behandlingsprocess arbetar vi först med en kartläggningsperiod där vi bland annat kartlägger risk- och skyddsfaktorer kring ungdomen. Därefter utformar vi specifika, mätbara och realistiska behandlingsmål som vi tillsammans med ungdomen och dess nätverk följer upp och utvärderar veckovis.

Detta för att få struktur i det stöd ungdomen behöver och för att det ska bli tydligt var i processen ungdomen befinner sig. Stödboendet erbjuder en stödprocess snarare än en behandlingsprocess eftersom ungdomen redan ska vara självständig.

Behandlingsprocessen

  • Kartläggning – Om ungdomen tidigare varit placerad hos oss krävs ingen kartläggning. I annat fall görs, under en period, insamling av information utöver den som givits vid inskrivning. Detta för att kunna skapa adekvata mål med vistelsen.
  • Övergripande mål – Först skapar vi mål med vistelsen, detta blir genomförandeplanen. Sedan veckovis bryter vi ner dessa mål ytterligare för att kunna fokusera strukturerat på det som har störst behov för stunden.
  • Analysera – Sedan på behandlingskonferensen analyserar vi regelbundet målen. Vid behov uppdaterar vi genomförandeplanen.
  • Prioritera – Vi prioriterar vilka områden som behöver mest stöd
  • Utforma -Vi utformar interventioner, alltså det stöd som ska ges.
  • Genomföra – Vi ger stödet
  • Följa upp & utvärdera – Vi utvärderar mål, insats, arbete och prioriteringar.

De olika delarna följer nödvändigtvis inte enbart den ordningen, utan många områden görs samtidigt.