Värdegrund och etiskt förhållningssätt

Vår värdegrund och vårt etiska förhållningssätt ligger till grund för den kultur som gäller i vår verksamhet. Denna kultur har vi tillsammans byggt, och bygger ständigt vidare på, och den sätter prägel på vårt arbetssätt och vårt ansvar.

Ord som styr vår verksamhet
 • Hållbarhet
 • Engagemang
 • Delaktighet
 • Tillit

Hållbarhet genom:

Boende

 • Ge rätt stöd vid rätt tillfälle
 • Tillgodose adekvata verktyg för långvariga resultat
 • Tillräckliga insatser direkt
 • Våga inte ge upp

 

Miljö

 • Återanvända
 • Laga och köpa in ”lagom” med mat
 • Sträva efter miljöcertifiering
 • Hushålla med våra resurser, så som vatten, värme, mat, bränsle

 

Socialtjänst

 • Föra nära dialog för att hitta rätt insats
 • Lyssna och anpassa oss efter önskemål för att skapa nöjdhet och resultat
 • Gemensamt hitta rätt vårdlängd

 

Personal

 • Genom att ha rätt schema
 • Kompetensutveckla
 • Erbjuda och efterfråga delaktighet
 • Visa på transparens och jämställdhet

 

Engagemang – genom:

 • Genomföra aktiviteter som efterfrågas och som är intressanta.
 • Matcha behandling till individ, så att rätt behandling når rätt person.
 • Med hjälp av miljöterapeutiska program som byggs upp med diplomeringar som sedan leder till vidare aktivitet säkerställs att mening byggs in i aktiviteterna.

 

Delaktighet – genom:

 • Tillsammans utforma norm, värderingar och kultur
 • Kontinuerligt följa upp behov hos intressenter
 • Mötas och diskutera scheman, aktiviteter och regler
 • Bjuda in till utvecklingsarbete
 • Skapa en gemenskap och familjär stämning

 

Tillit – genom:

 • Vara rädda om vår miljö på HVB-hemmet
 • Hålla ordning
 • Efterleva de rutiner vi gemensamt satt upp
 • Komma i tid och vara delaktig
 • Ta ansvar för vårt eget arbete
 • Se vad som behöver göras och genomföra