Stödboende

Bild på ungdomar.
De som kan placeras här:
 • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
 • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
 • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation
 • 17-20 år
 • Oavsett kön

Vårt stödboende

9vB Sverige AB driver stödboende i Skåne med 4 lägenheter i Eslöv och Marieholm. Stödboendet är till för antingen utsluss, eftervård eller en helt egen insats. Kraven på ungdomarna för att få flytta till och bo kvar i lägenheter är stora. Ungdomen måste kunna ta ett stort ansvar och visa att hen kan följa de regler och den planering som finns.

Kravet för att placeras på stödboendet

Enligt 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende (HSLF-FS 2016:56) ska ”Ett stödboende endast ta emot barn och unga i åldern 16-20 år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i stor utsträckning kunna klara av sin dagliga livsföring utan hjälp.” Det innebär att ungdomen måste vara väl förbered på och uppvisa tecken på att kunna vara självständig.

 

Övergripande mål med vistelsen

 • Ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss.
 • Ge varje ungdom kunskaper för att förstå sig själv, sin historia och sin aktuella situation. Vidare stödja ungdomen för att kunna tillämpa detta självständigt och kunna påverka sin framtid i positiv riktning.

Hur jobbar vi?

Stödet i vårt Stödboende i Skåne utgår i från ett ADL-schema som görs på veckobasis tillsammans med den boende. Den som ansvarar över stödprocessen är en tilldelad kontaktperson. Kontaktpersonens uppdrag är ha veckomöten med ungdom angående dels planering av stödbehov för kommande vecka och finnas där som stöd till ungdom gällande dagliga rutiner.
Tillsammans lägger vi upp en planering för vilket behov som finns av fysisk närvaro av personal. Det kan vara allt från minst 5 timmar i veckan till 15. Vi utför även drogtester där detta önskas av ungdomen som en del i att bibehålla sin drogfrihet eller av annan anledning-
Kontaktpersonen upprättar tillsammans med den placerade en genomförandeplan som bygger på mål för de kommande 6 veckorna och som härstammar ur de övergripande målen från vårdplanen.

Var vecka görs matinköp av ungdomen själv i butik där personal närvarar för att betala produkterna. En får en budget och ansvar över sin egen inköpslista. Behövs det utökat stöd vid matlagning ordnas det.

Vilken målgrupp?

På vårt Stödboende i Skåne kan unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige bli placerade. Antingen direkt eller från annat boende. Det kan också vara unga som tidigare varit placerade för social problematik på HVB, sis eller liknande och är redo att leva mer självständigt. Hos oss kan även unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation eller befinner sig i olämpliga miljöer bo.

Lägenheterna

Lägenheterna tillhörande vårt Stödboende i Skåne är modernt inredda och väl renoverade 1-rums lägenheter med all nödvändigt utrustning. Lägenheterna har balkong, tv, Wi-wi och toalett. Samtliga har separata kök med matplats. Man får också möjlighet att införskaffa möbler och annan utrustning som önskas till lägenheten.

Stödprocessen

Vi arbetar med en systematisk behandlingsprocess i sex delar. Detta för att få struktur i det stöd ungdomen behöver och för att det ska bli tydligt i var i processen ungdomen befinner sig just nu. I stödboendet är det en stödprocess mer än behandlingsprocess, eftersom ungdomen redan ska vara självständig.

Läs mer om den här! »

 

Mer specifika målsättningar är att ungdomen ska få stöd att:

 • sköta sin skolgång eller praktik/arbete.
 • själv sköta ett hushåll och de rutiner ett vardagsliv kräver med enbart visst stöd från personal.
 • ha en fungerande relation med sina föräldrar (i de fall detta är en relevant målsättning).
 • avhålla sig från droger och kriminalitet detta genom egen förmåga och stöd från personal.
 • respektera andra människors lika värde, olikheter och skilda förutsättningar.
 • fungera som demokratiska samhällsmedborgare.
 • få hjälp och stöd att använda strategier för att möta livets olika situationer.
 • skapa förutsättningar för ökad självtillit och självförtroende.
 • vara integrerad i vårt ekonomiska, sociala, politiska och kulturella system.
 • ha kunskaper om grundläggande fysisk hälsa.

För mer information kontakta:

9vB Stödboende
stodboende@9vb.se
0413-19155

Föreståndare:        Lukas Larsen
                                  lukas.larsen@9vb.se

Bitr föreståndare: Joakim Nilsson
                                  joakim@9vb.se

För placeringsfrågor kontakta:

placering@9vb.se
010-1502136