Stödboende

9vB Sverige AB driver stödboende i skåne med 4 lägenheter i Eslöv och Marieholm. Stödboendet är till för antingen utsluss, eftervård eller en helt egen insats. Kraven på ungdomarna för att få flytta ut och bo kvar i lägenheter är stora. Ungdomen måste kunna ta ett stort ansvar och visa att hen kan följa de regler och den planering som finns.

Enligt 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende (HSLF-FS 2016:56) ska ”Ett stödboende endast ta emot barn och unga i åldern 16-20 år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i stor utsträckning kunna klara av sin dagliga livsföring utan hjälp.”  Det innebär att ungdomen måste vara väl förbered på och uppvisa tecken på att kunna vara självständig.

De som kan placeras här

 • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
 • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
 • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation

Två övergripande mål med vistelsen är att:

 • att ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss..
 • att ge varje ungdom kunskaper för att förstå sig själv, sin historia och sin aktuella situation. Vidare stödja ungdomen för att kunna tillämpa detta självständigt och kunna påverka sin framtid i positiv riktning.

Mer specifika målsättningar är att ungdomen ska få stöd att:

 • Sköta sin skolgång eller praktik/arbete
 • Själv sköta ett hushåll och de rutiner ett vardagsliv kräver med enbart visst stöd från personal.
 • Ha en fungerande relation med sina föräldrar (i de fall detta är en relevant målsättning)
 • Avhålla sig från droger och kriminalitet detta genom egen förmåga och stöd från personal.
 • Respektera andra människors lika värde, olikheter och skilda förutsättningar
 • Fungera som demokratiska samhällsmedborgare
 • Få hjälp & stöd att använda strategier att möta livets olika situationer
 • Skapa förutsättningar för ökad självtillit och självförtroende
 • Vara integrerad i vårt ekonomiska, sociala, politiska och kulturella system
 • Ha kunskaper om grundläggande fysisk hälsa

När ungdomen har matchats med de kriterier vi ställer på att kunna bo på Stödboendet och beviljats en lägenhet ska hen tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonens uppdrag kan ni läsa mer om i dokumentet Kontaktmannaskap.

Kontaktpersonens uppdrag i korthet:

 • Ha veckomöten med ungdom där:
  • Planering av stödbehov för kommande vecka.
  • Stöd till ungdom gällande dagliga rutiner.
  • Planering för behov av fysisk närvaro av personal.
  • Drogtester där detta önskas av ungdomen som en del i att bibehålla sin drogfrihet eller av annan anledning.
 • Finnas som stöd till ungdomen
 • Upprätta genomförandeplan

Vidare har vi behandlingskonferens 1 gång per vecka där ungdomarnas situation diskuteras. Detta för att gemensamt få kännedom om ungdomen och samtidigt gemensamt kunna enas om bästa möjliga stöd att erbjuda.

Vi arbetar med en systematisk behandlingsprocess i 6 delar. Detta för att få struktur i det stöd ungdomen behöver och för att det ska bli tydligt i vari processen ungdomen befinner sig just nu. I stödboendet är det en stödprocess mer än behandlingsprocess eftersom ungdomen redan ska vara självständig.