Kvalitetspolicy

9vBs verksamheter ska leverera tjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser kundens behov samt svarar mot myndigheters krav avseende gällande funktion och utformning överensstämmer med, lagar, krav och förväntningar.


Kvalitet enligt 9vB

Rätt kvalitet uppstår när förväntningar infrias, behov tillfredsställs och krav uppfylls: kundernas, medarbetarnas och uppdragsgivarens.

Så uppnår vi god kvalitet

 • Ungdomen och uppdragsgivare sätts i centrum och dennes behov och förväntningar tillfredsställs.
 • Vårt arbete ska innehålla en hög och jämn kvalitet i syfte att tillgodose det uppdrag som kunden (socialtjänsten) lägger hos verksamheten kommer användaren/klienten till gagn på bästa sätt. Vi följer upp veckovis samt månadsvis.
 • Tydliga och mätbara mål ska vara vägledande i förbättringsarbetet.
 • Samtliga medarbetare stimuleras, engageras och ges rätt kompetens i det ständigt pågående förbättringsarbetet.
 • Tydlig och tät kommunikation till uppdragsgivare, närstående och andra nyckelpersoner om hur klienten förhåller sig till satta mål.

 

Professionalitet och kvalité

Hos oss ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet av aktuell problematik och målgrupp. De arbetsmetoder som används är väl beprövade inom socialt arbete och har under längre tid visat sig effektiva och funktionella till att åstadkomma ett bestående resultat.

Verksamheten arbetar med att hålla kvalitetsprocessen levande genom ett ständigt förbättringsarbete och var uppdaterad i de områden som berör verksamheten. Löpande utvärdering och uppföljning är grundläggande delar i kvalitetsarbetet.

Kvalitén är baserad på fyra kvalitetsområden:

 • Konstruktionskvalitet: Kvaliteten som är inbyggd i själva konstruktionen av tjänsten.
 • Produktionskvalitet: Produktionskvalitet anger hur en tjänst produceras.
 • Leveranskvalitet: Det är kvalitén på vilket sätt tjänsten levereras.
 • Relationskvalitet: Relationskvalitén anger kvalitén i interaktionen med kunden.

 

Verksamhetens mål är att hålla en hög nivå inom dessa kvalitetsområden. Detta sker genom att alltid ha ett öppet arbetsklimat och en rak kommunikation, samt öppet redovisa mål och resultat.

Kvalitetssystemets omfattning

 • Kvalitets- och ledningssystemet är det verktyg verksamheten använder för att leva upp till kvalitetspolicy och fastställda mål.
 • Rutiner och instruktioner omfattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i verksamheten, samt sättet att arbeta.
 • Kvalitetssystemet ska förebygga och korrigera upptäckta fel.
 • Av kvalitetssystemets dokumentation är endast kvalitetsmanualen, samt den årligt upprättade kvalitetsberättelsen tillgänglig för extern utlämning.

 

Kvalitetssäkring i verksamheten vilar på tre grundstenar

 • Evidens
 • Kompetens
 • Uppföljning och utvärdering

 

Omfattning

Kvalitetssystemet utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Kvalitetssystemet omfattar hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar tjänstens kvalitet. För att styra verksamheten på ett effektivt sätt finns gemensamma regler dokumenterade.