Vår Behandling

9vB har som mål att ge vård och individanpassad behandling på våra HVB & Stödboende i Skåne och Småland. Behandlingen riktar sig till ungdomar & unga vuxna med exempelvis problem med droger, kriminalitet, NPF eller enligt vår målgrupp. Vi tror att det viktigaste är en strukturerad behandlingsprocess och att just processen är imperativ. I processen använder vi evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet för att skapa en terapeutisk behandlingsmiljö, så att varje individ får möjlighet till att förändra och påverka sin egen situation till en  bättre och mer välfungerande livssituation. Vi utgår givetvis från BBiC. 9vB strävar efter att undvika en institutionell prägel. Varje ungdom skall bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta gör vi genom att skapa trygghet och behandla den enskilde med respekt oavsett vilka behov eller förutsättningar som klienten har. Stor vikt läggs även om miljön där det ska kännas som en är hemma, där en kan trivas.

Behandlingsinnehåll

Behandlingen utfår från klientens egna individuella situation och personliga förutsättningar. Tillsammans med klienten upprättas en strukturerad genomförandeplan med ett behandlingsschema. Här kommer inslag av daglig sysselsättning, aktiv fritid, behandlingssamtal, KBT terapi, rePulse, MI, lösningsfokuserat behandlingsarbete och övriga behandlande inslag att ingå. Utöver det tillkommer att allt personal arbetar för att uppnå goda terapeutiska relationer och stödjande och behandlande samtal i vardagen. Målsättningen är att i all planering och behandling involvera och motivera klienten till ett aktivt deltagande. Kontaktperson och klient formulerar tillsammans behandlingsmål och de strategier som ska användas för att nå de uppsatta målen i behandlingsplanen.

Utöver de behandlande inslagen kommer klienten erbjudas återkommande utvärderings- och uppföljningssamtal där han får möjlighet till att uttrycka hur han upplever behandlingen, hur de uppsatta målen känns samt om han ser en möjlighet att nå målen.

Verksamheterna strävar efter att erbjuda en aktiv fritid genom att tillsammans med varje klient ta reda på vad den är intresserad av. I anslutning till Våra HVB i Skåne och vårt HVB i Småland finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård. I lokalerna finns möjlighet till matlagning och bakning.

I närområdet finns möjlighet att utöva diverse olika idrotter så som fotboll, hockey och motorsport. Det finns också möjlighet att tillvarata andra intressen som snickeri, slöjd & pyssel. Verksamheten kommer att använda sig av möjligheten till att skapa en meningsfull sysselsättning som en aktiv del i behandlingsarbete.

Ett stort inslag i just vår HVB-Verksamhet är projekt som drivs av ungdomar med stöd av personalen. Vi tror att det är viktigt att ungdomar får jaga sina drömmar och syssla med sina intressen. Genom att varje vecka få utveckla och bygga på sitt projekt tror vi att motivationen att göra livsförbättringar ökar. Även chanserna till att förbli i en konstruktiv process även efter insatsen är slut.

Helt enkelt tror vi att drömmar måste tändas igen, möjligheter måste fås att jaga dem och modet att göra så måste stärkas.

Vi har exempelvis haft bilprojekt, mopedprojekt, studioprojekt och även datorprojekt.

Multi Systemiskt förhållningssätt

Nätverket eller Systemet är allt som finns runt omkring individen. Vi tror att för att kunna skapa varaktig förändring måste även systemet på något vis behandlas eller beröras. Exempelvis jobbar vi med familjer där vi besöker dem, har samtal och familjer kommer även till oss. Vi tar även med vänner på aktiviteter, skapar aktiviteter tillsammans och på så vis lyckas kanske en positiv kraft föras ut i systemet.

9vB tror att det enda sättet för att få till varaktig förbättring är genom att bearbeta hela systemet så gott det går. Vi försöker göra detta på många vis.

Behandlingsprocessen

Genom en systematiserad behandlingsprocess arbetar vi först med en kartläggningsperiod där vi bland annat kartlägger risk- och skyddsfaktorer kring ungdomen. Därefter utformar vi specifika, mätbara och realistiska behandlingsmål som vi tillsammans med ungdomen och dess nätverk följer upp och utvärderar på veckolig basis.

Detta för att få struktur i det stöd ungdomen behöver och för att det ska bli tydligt i vari processen ungdomen befinner sig just nu. I stödboendet är det en stödprocess mer än behandlingsprocess eftersom ungdomen redan ska vara självständig.

Kartläggning – Om ungdomen tidigare varit placerad hos oss krävs ingen kartläggning, i annat fall görs detta under en period. Insamling av information utöver den som givits vid inskrivning. Detta för att kunna skapa adekvata mål med vistelsen.

Övergripande mål – Först skapar vi mål med vistelsen, detta blir genomförandeplanen. Sedan veckovis bryter vi ner dessa mål ytterligare för att kunna fokusera strukturerat på det som har störst behov för stunden.

Analysera – Sedan på behandlingskonferensen analyserar vi regelbundet målen. Vid behov uppdaterar vi genomförandeplanen.

Prioritera – Vi prioriterar vilka områden som behöver mest stöd

Utforma -Vi utformar interventioner, alltså det stöd som ska ges.

Genomföra – Vi ger stödet

Följa upp & utvärdera – Vi utvärderar mål, insats, arbete och prioriteringar.

De olika delarna följer nödvändigtvis inte enbart den ordningen utan många områden görs i varandra.

För information om vår behandling klicka här!